Co oferujemy

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Usługi rewizji finansowej
Do których należą przede wszystkim:
– badanie sprawozdań finansowych,
– przeglądy sprawozdań finansowych,
– badanie planów przekształceń spółek,
– badanie rachunkowości oraz działalności spółek,
– badanie sprawozdań i dokumentów związanych z zakładaniem spółek.

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
Usługi rachunkowe obejmują w szczególności:
– prowadzenie ksiąg handlowych (tzw. pełna księgowość),
– prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR),
– rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego (opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych),
– rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), prowadzenie wymaganych rejestrów podatkowych, sporządzanie wymaganych deklaracji VAT,
– sporządzanie deklaracji podatkowych i rocznych zeznań podatkowych do Urzędu Skarbowego,
– obsługa kadr i płac – rozliczenia wynagrodzeń pracowniczych,
– rozliczenia umów cywilno – prawnych (umowy zlecenia, o dzieło),
– rozliczenia z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenia ubezpieczonych do ZUS,
– sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych podmiotów prowadzących księgi handlowe (informacja dodatkowa, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych),
– inne rozliczenia podmiotów gospodarczych wymagane przepisami prawa.

Inne usługi
W ramach pozostałych usług oferujemy m. in.:
– sporządzanie biznes planów, opracowywanie prognoz finansowych,
– wypełnianie wniosków kredytowych do instytucji finansowych (banków),
– due diligence finansowe,
– sporządzanie planów przekształceń spółek,
– wycena przedsiębiorstw osób fizycznych, wycena spółek osobowych i kapitałowych, wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
– opracowywanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont podmiotów prowadzących księgi handlowe, opracowywanie zasad organizacji rachunkowości, obiegu dokumentów księgowych,
– sporządzanie analiz finansowych,
– wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,
– przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych,
– opracowywanie raportów i analiz na potrzeby zarządu (sprawozdawczość zarządcza).