Oferta firmy

 

Oferta firmy obejmuje przede wszystkim takie usługi, jak:

  • badanie sprawozdania finansowego,
  • badanie planu przekształcenia przedsiębiorstwa (spółki),
  • wycena przedsiębiorstwa (aportu, ZCP),
  • usługi księgowe.

Podstawowym przedmiotem działalności firmy jest audyt (rewizja finansowa) obejmujący:

– badanie sprawozdania finansowego,
– przegląd sprawozdania finansowego,
– badanie planu przekształcenia przedsiębiorstwa (spółki),
– badanie rachunkowości oraz działalności spółki z o.o.,
– badanie sprawozdań i dokumentów związanych z zakładaniem spółek.

 

Do innych oferowanych usług należą m. in.:

– wycena przedsiębiorstwa, w tym w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej, wycena spółek osobowych i kapitałowych, wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
– sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorstwa (spółki),
– sporządzanie biznes planu,
– opracowywanie prognoz finansowych,
– opracowywanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont podmiotów prowadzących księgi handlowe, opracowywanie zasad organizacji rachunkowości, obiegu dokumentów księgowych,
–  wykonywanie analiz finansowych,
– wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,
– opracowywanie raportów i analiz na potrzeby zarządu (sprawozdawczość zarządcza).

 

Usługi rachunkowe (Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych) obejmują w szczególności prowadzenie ewidencji księgowej:

– księgi rachunkowe (tzw. pełna księgowość),
– Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR),
– rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), prowadzenie rejestrów podatkowych VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych VAT,
– sporządzanie deklaracji podatkowych i rocznych zeznań podatkowych do Urzędu Skarbowego,
– kadry i płace – rozliczenia wynagrodzeń pracowników,
– rozliczenia umów cywilno – prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
– sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych podmiotów prowadzących księgi rachunkowe (informacja dodatkowa, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych),
– inne rozliczenia podmiotów gospodarczych wymagane przepisami prawa.

Oferta firmy w zakresie usług rachunkowych skierowana jest głównie do średnich i małych podmiotów gospodarczych, i obejmuje przede wszystkim obszar Białegostoku i okolic oraz województwo podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie.

Pozostałe usługi świadczone są na rzecz jednostek gospodarczych z terenu całego kraju.

Świadcząc usługi firma kieruje się obowiązującymi biegłych rewidentów zasadami rzetelności i odpowiedzialności oraz etyki zawodowej.


Potwierdzeniem kwalifikacji i uprawnień niezbędnych przy wykonywaniu oferowanego zakresu usług są:

tytuł biegłego rewidenta - wpis pod nr 12801 do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce (rejestr dostępny pod internetowym adresem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów)

podmiot uprawniony - wpis pod nr 4012 na listę firm audytorskich uprawnionych do wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym m. in. badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce (lista podmiotów dostępna pod internetowym adresem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów)

Certyfikat księgowy nr 12355/2005 nadany przez Ministra Finansów (wykaz osób posiadających certyfikat księgowy)