SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE – ZMIANY OD 2016 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE – ZMIANY OD 2016 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ
– ZMIANY OD 2016 R.

Do ustawy o rachunkowości od 1 stycznia 2016 r., ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, wprowadzonych zostało kilka zmian dotyczących grup kapitałowych i sporządzanych przez nie skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Do najważniejszych należą:

  • zmiany definicji niektórych kategorii podmiotów powiązanych i zależności między nimi, które dotyczą np.: znaczącego wpływu, jednostki dominującej, znaczącego inwestora, jednostek powiązanych, wprowadzenia pojęcia zaangażowania w kapitale,
  • wprowadzenie możliwości sporządzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jednego sprawozdania,
  • zmianie uległy kryteria, nie tylko wartościowe określone dla sumy aktywów bilansu, przychodów ze sprzedaży i wielkości zatrudnienia, po spełnieniu których jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  • wspomnianych w punkcie wyżej warunków umożliwiających nie sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy nie stosuje się do takich podmiotów, jak np.: banki, ubezpieczyciele, emitenci papierów wartościowych, fundusze inwestycyjne i emerytalne,
  • wprowadzone zmiany objęły również warunki, których spełnienie umożliwia nie obejmowanie konsolidacją poszczególnych jednostek zależnych:
  1. dotyczy to dodanego zastrzeżenia, że występujące ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jednostką zależną, dające prawo do nieobejmowania jej konsolidacją muszą być poważne i długotrwałe, i muszą wyłączać swobodne dysponowanie jej aktywami netto, w tym wypracowanym zyskiem, lub sprawowanie kontroli nad organami kierującymi tą jednostką,
  2. nowym warunkiem dającym prawo do nieobejmowania jednostki zależnej konsolidacją jest wystąpienie sytuacji, w której niemożliwe jest uzyskanie niezbędnych informacji do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego bez ponoszenia niewspółmiernie wysokich koszów lub bez zbędnej zwłoki, przy czym może mieć to zastosowanie w wyjątkowych, odpowiednio udokumentowanych przypadkach.

Podobnie, jak większość innych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 23 lipca 2015 r., przepisy te mają zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 r., jednak mogą być stosowane już w odniesieniu do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2015 rok obrotowy.