DOFINANSOWANIE NA START

DOFINANSOWANIE NA START

DOFINANSOWANIE ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
JAKO FORMA POMOCY PRZEDSIĘBIORCOM

Jedną z form pomocy dostępnych początkującym przedsiębiorcom jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej udzielane ze środków Funduszu Pracy przez starostów, w imieniu których występują Powiatowe Urzędy Pracy. Forma ta dostępna jest zarejestrowanym osobom bezrobotnym, które spełniają szereg innych warunków.

Wysokość udzielanej pomocy jest ustalana indywidualnie przez poszczególne urzędy ale nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku maksymalna wysokość przyznawanej w 2015 r. dotacji wynosi 20 000,00 zł.

Środki na podjęcie działalności udzielane są na wniosek osoby bezrobotnej przygotowany na specjalnym formularzu, zgodnie z obowiązującym w danym Urzędzie regulaminem. Musi zatem spełniać szereg wymogów i zawierać wiele specyficznych informacji, w tym np.:

  • określenie rodzaju działalności (zgodnie z PKD), analizę rynku, analizę SWOT przedsięwzięcia,
  • kalkulację kosztów i źródeł ich finansowania,
  • szczegółową specyfikację wydatków, wraz z dołączonymi ofertami handlowymi,
  • przewidywane efekty ekonomiczne działalności,
  • albo mniej lub bardziej rozbudowany biznes plan.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku i otrzymanie środków nie kończy jednak wszystkich formalności związanych z pozyskaniem dofinansowania. W dalszej kolejności przede wszystkim:

  • należy w prawidłowy sposób, zgodny z obowiązującym regulaminem, a nawet nie pisanymi wprost zasadami wydatkować otrzymane środki,
  • dokonać prawidłowego rozliczenia poczynionych zakupów, przedstawiając m. in. wymagane dokumenty,
  • w każdej chwili możliwa jest kontrola z Urzędu wypełniania postanowień podpisanej umowy o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

Samo złożenie wniosku nic nie kosztuje, należy tylko trochę poczekać. Urząd ma do 30 dni na jego rozpatrzenie. Następnie, w przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosku podpisujemy umowę o dofinansowania, a po następnych kilku dniach otrzymujemy środki finansowe. Dopiero wtedy możemy formalnie zgłosić do właściwych organów rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.

W Internecie z łatwością znajdziemy oferty sporządzenia wniosków o dofinansowanie działalności, niekiedy w bardzo atrakcyjnych cenach. Często są to jednak rozwiązania oparte na wielokrotnie powielanych, jedynie pobieżnie dostosowanych do konkretnych potrzeb szablonach. Wobec ograniczonych środków będących w dyspozycji Urzędów, stawiają one coraz większe wymagania nie tylko formalne ale przede wszystkim merytoryczne wobec zgłaszanych wniosków.

Chcąc uniknąć rozczarowania związanego z odrzuceniem mało starannie przygotowanego wniosku warto jest w związku z tym poświęcić odpowiednio dużo czasu i uwagi na opracowanie wniosku specjalnie dopasowanego pod kątem naszych indywidualnych potrzeb i specyfiki przedsięwzięcia.

Zlecając pomoc w opracowaniu wniosku podmiotom zewnętrznym warto zastanowić się, czy nie zależy nam na otrzymaniu usługi, która nie tylko pomoże zaspokoić doraźną potrzebę pozyskania środków, ale która będzie również pomocna przy dalszej realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Odpowiednie zaangażowanie w pracę nad wnioskiem już na etapie planowania przedsięwzięcia może pomóc również wskazać słabe elementy planu oraz nakreślić ogólne kierunki jego realizacji i rozwoju.