OPŁATY ZA ŚRODOWISKO

OPŁATY ZA ŚRODOWISKO

31 MARCA UPŁYWA TERMIN WNIESIENIA OPŁATY
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Każdy przedsiębiorca obarczony jest licznymi obowiązkami, zarówno tymi dotyczącymi bezpośrednio prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, jak i wynikającymi z bieżących i okresowych wymogów formalnych i prawnych.

Jednym z takich obowiązków i często, choć nie zawsze obciążeń finansowych, jest obowiązek ponoszenia opłaty za korzystanie ze środowiska, zwanej często opłatą środowiskową. Wynika on z ustawy Prawo ochrony środowiska i powstaje między innymi w takich przypadkach, jak:

  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w tym np. z kotłowni, procesów technologicznych, ze spalania paliw przez środki transportu (to ostatnie dotyczy znacznej części przedsiębiorców wykorzystujących do celów działalności gospodarczej samochody),
  • wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi,
  • pobór wód,
  • składowanie odpadów.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej korzystających w wymieniony wyżej sposób ze środowiska, a więc m. in. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych oraz osób prawnych, jak np. spółki jawne, komandytowe, czy spółki z o.o.

Poza obowiązkiem obliczenia i wniesienia na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego opłaty za korzystanie ze środowiska, przedsiębiorca zobowiązany jest także do przedłożenia marszałkowi województwa wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska oraz wysokość tych opłat.

TERMIN

Okres sprawozdawczy obejmuje pełen rok, a termin wniesienia opłaty za korzystanie ze środowiska oraz przekazania wykazów został ustalony na 31 marca roku następnego po roku, którego dotyczy opłata.

ZWOLNIENIE

Złożenie wykazu nie zawsze wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty. Nie wnosi się bowiem opłaty z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, w przypadku których jej wysokość za dany rok nie przekroczy 800 zł.

Chociaż wypełnienie obowiązków formalnych dotyczących przedsiębiorców w związku z korzystaniem ze środowiska przypada tylko raz w roku, warto już wcześniej odpowiednio przygotować się do ich spełnienia. Pomoże w tym z pewnością właściwe bieżące prowadzenie ewidencji, w sposób umożliwiający później łatwe i szybkie przygotowanie deklaracji.

Należy przy tym pamiętać, że zwolnienie z konieczności wniesienia rocznej opłaty nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku złożenia do właściwego urzędu marszałkowskiego stosownych wykazów dotyczących korzystania ze środowiska.