ROZSTRZYGNIĘCIA NA KORZYŚĆ PODATNIKA

ROZSTRZYGNIĘCIA NA KORZYŚĆ PODATNIKA

OD 1 STYCZNIA 2016 r. WĄTPLIWOŚCI PODATKOWE
BĘDĄ ROZSTRZYGANE NA KORZYŚĆ PODATNIKA

Szersze grono podatników najbardziej zainteresuje zmiana, która została uchwalona przez Sejm w dniu 10 lipca 2015 r. i już wzbudziła duże kontrowersje. Wprowadzono nią zapis w Ordynacji podatkowej stanowiący o tym, że „niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”. Zapis ten przed jego uchwaleniem zastąpił inny, proponowany przez rząd i komisje sejmowe, który zakładał, w przypadku występowania różnych interpretacji przepisów podatkowych, przyjmowanie rozstrzygnięć najkorzystniejszych dla podatnika. Zdaniem ekspertów uchwalona wersja nie przyniesie istotnych korzyści dla podatników, trudno będzie bowiem przyjąć, że organy skarbowe mają wątpliwości co do stosowania prawa podatkowego. Sprawa nie jest jeszcze rozstrzygnięta, a o ostatecznym kształcie zapisu zdecyduje Senat.

Pomimo starań Senatu o zmianę treści proponowanego zapisu na bardziej precyzyjny i jednoznaczny, w brzmieniu: „Niedające się usunąć wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego organ rozstrzyga na korzyść podatnika lub innej strony postępowania”, został on ostatecznie przyjęty przez Sejm w pierwotnie proponowanej wersji ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1197).

Na posiedzeniu Sejmu w dniu 9 lipca 2015 r. zostały ponadto uchwalone i skierowane do Senatu inne obszerne zmiany w Ordynacji podatkowej, które w większości mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Zmiany te dotyczą m. in.:

  • wydawania interpretacji indywidualnych,
  • cen transakcyjnych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  • zastawów skarbowych, w tym prowadzenia rejestru zastawów w systemie teleinformatycznym, co będzie wiązało się nie tylko z ułatwieniem dostępu ale też obniżeniem kosztu dostępu do wybranych informacji zawartych w rejestrze (bezpłatny dostęp do informacji o przedmiocie zastawu, bez danych podmiotu),
  • wprowadzenia nowej obniżonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 50% podstawowej, pod warunkiem złożenia skutecznej korekty nie później niż w terminie 6 miesięcy oraz zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni,
  • zasad opłacania podatku (np. możliwość płacenia poprzez instytucje pieniądza elektronicznego lub przy użyciu karty płatniczej),
  • wprowadzenia możliwości zapłaty podatku przez inne osoby niż podatnik (np. małżonka),
  • podpisywania deklaracji – wprowadzono możliwość składania i odwoływania pełnomocnictw (do podpisywania deklaracji) w formie dokumentu elektronicznego,
  • zapisu o sukcesji podatkowej spółek niemających osobowości prawnej, do których wniesiono wkład w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej,
  • obszerna zmiana dotyczy postępowania podatkowego, gdzie dodano cały rozdział o pełnomocnictwie udzielanym do reprezentowania strony w tym postępowaniu,
  • a także innych uregulowań dotyczących postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej,

To tylko nieliczne wybrane z wielu proponowanych zmian, do poznania których konieczne będzie sięgnięcie po zmienioną ustawę – Ordynacja podatkowa.

Proponowane zmiany, po przyjęciu poprawek zgłoszonych przez Senat zostały ostatecznie uchwalone przez Sejm ustawą z dnia 10 września 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1649).